Tresfjord

Bygda i landskapet

TBL Forstemmende motparter

Tresfjordbrua under bygging. Foto: Eksportvegen AS

Det er litt, ja faktisk ganske, om ikke helt forferdelig, hvor hjelpeløs man føler seg, når interessegrupper med makt kjører sitt eget løp, uten å ta hensyn til andre implisert parter. Dette er ofte parter som bærer den økonomiske byrden etter et vedtak.

Styret i Eksportvegen AS med Torgeir Stene i midten, kjører i dag en kampanje for å få til en bompengeløsning rundt fjorden. Selv om det står klart og tydelig i St.m. 16 (2008-2009) på side 87 at en bompengeløsning på en sidevei i et prosjekt ikke kan grunnes i lekkasje fra hovedprosjektet, fortsetter styreformannen å begrunne sin søknad med følgende sitat; «For å unngå trafikklekkasje er det iht. Prop. 80 S (2011-2012) vurdert som nødvendig å etablere en bompengeinnkreving på E136 rundt Tresfjorden.»

Det er jo helt på trynet. Man blir så oppgitt at det er nesten så man gir opp, men det blir altså ikke vørt. Det er fullstendig urettferdig at trafikken rundt Tresfjorden skal belastes økonomisk for ei bru de ikke bruker. Det er også i strid med prinsippet om sær tilknytning mellom nytte og betaling i samme ovenfor nevnte stortingsmelding no. 16.

Enhver kostnad lagt på trafikken fra og til Tresfjord, være seg gods- eller passasjertransport, innen næringsliv, turisme eller private aktører, er et hinder i bygdas verdiskapning og koster bosteder og arbeidsplasser. Kampen om verdiene foregår i dag mellom kommunesentra og bygdene rundt, og her er Statens Vegvesen, sammen med nevnte Stene i spissen for å innføre disse hindrene i bygdene innfor en klart ulønnsom bompengeløsning.

Det er også forstemmende å se Vestnes Kommune ikke respektere sitt eget vedtak fra april 2009. Det går det klart frem at kommunen forlanger tall på manglende lønnsomhet, før de godtar en bompengeløsning rundt fjorden. Hvor er de politikerne som skal forsvare kommunens heder og ære her?

Når det gjelder ventetiden, så spurte jeg en relevant kontakt i SVV om hvilke historiske- eller erfaringstall man la til grunn for å sette denne til akkurat en time. Han svarte at det hadde de ikke. Tallet er tatt rett ut av lufta, fordi det er et tidsrom alle kan forstå. Dette holder ikke. All ventetid utover aktuell kjøretid går i all vesentlighet ut over lokaltrafikken. Lengden på ventetiden må begrunnes bedre enn som så.

Her finner du brevet TBL skrev til Vestnes kommune forrige uke, og dette brevet glimrer med sitt fravær på dagens formannskapsmøte. Vi får se om det blir med på saklista til kommunestyret den 21.5.2015.

Et likelydende brev ble samtidig sendt til Samferdselsdepartementet med noen få endringer i siste avsnitt.

 

Oppdatering: En feil i innlegget er avslørt. Brevet glimret ikke med sitt fravær i møtet, kun på saklista. Kommunestyrerepresentant Aud Sissel Suoranta delte av den grunn ut brevet på møtet. Takk til henne for det.